loader image

جستجو

Tag: صدراعظم آلمان

کویینسی:
بین چین و روسیه اتحادی وجود ندارد

اندیشکده «کویینسی» در یادداشت تازه خود با اشاره به این موضوع که چین بدون محکومیت امریکا یا حمایت از رویسه خواستار مذاکرات فوری برای پایان دادن به درگیری در اوکراین شد ،تاکید کرد: مشارکت بین چین و روسیه وجود دارد؛ اما هیچ اتحادی وجود ندارد.

مطالعه مطلب