loader image

جستجو

4-7 صفحه دوم
مرکز مطالعات سورین

چکیده

فهرست مطالب

هیچ شکی وجود ندارد که خروج آمریکا در سال ۲۰۱۸ از #برجام، که توسط نتانیاهو با فشار زیاد بر رئیس‌جمهور ترامپ تحریک شد، اشتباهی وحشتناک بود که ما را به واقعیتی پیچیده و بدتر رساند. اکنون می¬دانیم که او قمار خطرناکی را برسر امنیت ما انجام داده است.